Beleidsplan Stichting Senioren Kwis  (S.W.K.)  

Datum: 12-02-2020

Inleiding
Op 9 december 2019 is de Stichting Senioren Welzijn Kwis (hierna te noemen S.W.K.) opgericht. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2020 t/m december 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Visie en missie

Visie
Het bestuur van S.W.K. vindt dat de ouderen in ons land recht hebben op elke vorm van entertaining. Lichaam en geest stimuleren zorgen voor een goede gezondheid. Doordat financiële middelen vaak ontbreken in de zorg, en daardoor weinig ruimte is voor animatie wil SWK ervoor zorgen dat ouderen waar mogelijk leuke entertainment aangeboden krijgen door middel van een senioren kwis.

Missie
Het mooie Nederland waar wij in vrijheid, welvaart en democratie wonen hebben we mede te danken aan de ouderen in ons land. Na de W.O. II hebben vooral jongere mensen ervoor gezorgd dat ons land weer werd opgebouwd en dat deze vreselijke tijden nooit meer zullen herleven.

Inmiddels zijn velen van deze mensen in de herfst van hun leven en wonen in verzorgingshuizen. Zoals we allemaal weten is er in de zorg altijd een enorme werkdruk en weinig geld voor activiteiten.

Daarom heeft S.W.K. een senioren quiz ontwikkeld met feitjes, clipjes, afbeeldingen en fragmenten uit de jaren 50’, 60’ en 70’. Van Dorus tot Swiebertje, van de eerste man op de maan, Feyenoord die de Europa Cup won, Ard en Keesie, de oliecrisis, Wie van de drie, Mies Bouman, Nederlands voetbalelftal etcetera. Als u hier klikt ziet u een korte impressie van een seniorenquiz die bij een verzorgingstehuis in Meppel is gehouden.

De doelstelling van onze stichting is om wekelijks zes á acht verpleeghuizen, verzorgingshuizen of wijkcentra door het hele land te bezoeken. Verschillende quizmasters zullen twee keer per jaar (tussen periode van zes maanden) hetzelfde verpleeghuis, verzorgingshuis of wijkcentrum bezoeken waarbij steeds weer een andere quiz gepresenteerd wordt.

Doelgroepen
De doelgroepen zijn verpleeghuizen, verzorgingshuizen, wijkcentra, kerkgenootschappen, verenigingen en sociëteiten.

Activiteiten en projecten
Senioren kwissen door het hele land. Naar gelang andere activiteiten waarbij ouderen animatie aangeboden krijgen.

Ambities
In de komende drie jaar wil SWK standaard 100 tot 150 verschillende locaties bezoeken (twee keer per jaar) om daar een kwis voor de senioren aan te bieden. Na vijf jaar wil de stichting S.W.K. indien mogelijk heel Nederland voorzien met de kwissen gepresenteerd door verschillende quizmasters.

Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

In de komende jaren werken wij toe naar een CBF-Erkenning (keurmerk voor goede doelen) voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.

Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:
• Sponsorovereenkomsten afsluiten
• Een crowdfundings-actie starten
• Netwerk bijeenkomsten bezoeken
• Samenwerken met verenigingen en sociëteiten

Dit kan aangevraagd worden bij overheidsinstellingen, bedrijven, individuele donateurs (Club van 100) of goede doelen instellingen.

Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen)

Sterkten / kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat er een enorm aanbod is van verzorgingstehuizen waarbij een kwis gegeven kan worden. Doordat Nederland vergrijst en men steeds ouder wordt blijft er een continue aanbod om kwissen door het hele land te presenteren.

Zwakten / bedreigingen
Waar ook ouderenzorg instanties problemen mee hebben is zoals altijd de financiering. De stichting zal er voor moeten zorgen dat er voldoende bronnen gezocht worden om de kwissen gratis aan te bieden aan de betreffende instanties.

Strategisch plan

Per mei 2021 zal SWK wekelijks kwissen aanbieden bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen of wijkcentra door het hele land die gehost zullen worden door verschillende quizmasters. 

Financiën

Er kan een vergoeding van maximaal 50 euro per uur uitbetaald worden aan bestuursleden als zij daarom vragen. 

Er zal voor de gepresenteerde kwissen door SWK een vergoeding van 400 euro incl. btw betaald worden aan de verschillende quizmasters.

Er zal door de stichting een gedegen administratie worden bijgehouden, dit gebeurt door de penningmeester. Uit de administratie blijkt dat:
• De aard en omvang van de onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden aan de beleidsbepalers
• De aard en omvang van de kosten van beheer, en de andere kosten die de stichting maakt
• De aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de stichting.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Door de bestuursleden wordt bijgehouden welke activiteiten de stichting heeft uitgeoefend. Op de website van de stichtingwordt jaarlijks een verslag gepubliceerd van de in het voorgaande jaar uitgeoefende activiteiten.

Beheer en besteding vermogen

Het bestuur van de stichting S.W.K. zal het vermogen beheren. De ingezamelde gelden zullen na overleg met het bestuur besteed worden aan kwissen die door diverse presentatoren gepresenteerd zullen worden in verpleeghuizen, verzorgingshuizen of wijkcentra.

Verslag uitgeoefende activiteiten.
Er zal door de stichting worden bijgehouden welke activiteiten de stichting heeft uitgeoefend. Door middel van een jaarlijks verslag wat gepubliceerd wordt door de stichting zullen de uitgeoefende activiteiten worden vermeld.

Het bestuur

Het bestuur van stichting S.W.K. bestaat uit de volgende personen:
Dhr. Wieger Toering, voorzitter stichting S.W.K.
Dhr. Christiaan Kodde, penningmeester stichting S.W.K.
Mevr. Esmeé Tinholt, secretatis stichting S.W.K.

Overzicht gegevens stichting

Naam Stichting: Senioren Welzijn Kwis (S.W.K.)
RSIN Nummer: 860701232
KvK: 76610918
Adres: Wilgenroos 10, 7944PW Meppel
Bankrekening: NL86 RABO 0352 3865 09
Ten name van: F.C.J. Kodde – Stichting Senioren Welzijn Kwis

Bijlage
ANBI Stichting SWK (Senioren Welzijns Kwis)

Ambities
Over vijf jaar geheel Nederland voorzien van kwissen door Stichting Senioren Welzijn Kwis, waar iedere instelling twee keer per jaar bezocht wordt.